Ieškoti

Privatumo politika

UAB „Baldai23“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Baldai23“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo–klientas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

5. Duomenų valdytojas – šios Politikos kontekste - UAB „Baldai23“;

6. Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Baldai23“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) užsakymą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Baldai23“ asmens duomenis tvarko elektroninės prekybos vykdymo, užklausų administravimo bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Baldai23“ tvarko šiuos duomenis:

 • Jūsų sutikimu, elektroninės prekybos vykdymo tikslu:
  • vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, apmokėjimo duomenys, prekių pirkimo istorija (kai pirkėjas prisiregistravęs el. parduotuvėje), bei prekių pristatymo adresą;

 • Jūsų sutikimu, užklausų administravimo tikslu:
  • vardas, elektroninio pašto adresas, pateiktas komentaras;

 • Jūsų sutikimu, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu:
  • vardas, elektroninio pašto adresas;

 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir (ar) užsakymą.

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Baldai23“ svetainėje www.baldai23.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Baldai23“ teikiamas paslaugas.

Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 • pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės.
 • trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“ ir kt.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminai

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Pagal UAB „Baldai23“ veiklos tikslus, nustatyti tokie asmens duomenų saugojimo terminai:

 • elektroninės prekybos vykdymo tikslu duomenys saugomi 2 kalendorinius metus nuo paskutinio Jūsų kaip kliento prisijungimo prie savo elektroninės parduotuvės vartotojo paskyros dienos, arba 1 kalendorinius metus nuo užsakymo pristatymo dienos, kai Jūs kaip klientas (pirkėjas) neturite elektroninės parduotuvės paskyros, t.y. nesate prisiregistravęs;
 • užklausų administravimo tikslu duomenys saugomi 90 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo dienos;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu gauti duomenys saugomi 2 kalendorinius metus nuo Jūsų kaip Duomenų subjekto sutikimo naudoti duomenis tiesioginei rinkodarai vykdyti davimo dienos.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Baldai23“ Jūsų asmens duomenis teikia:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

7. Asmens duomenų tvarkytojai

UAB „Baldai23“ pasitelkia žemiau nurodytos duomenų tvarkytojus, kurie padeda įgyvendinti nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus:

 • Įmonė, kuri asmens duomenis tvarko teikdama serverio nuomos paslaugą;
 • Prekių pristatymo paslaugą teikianti įmonė;
 • Buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo.

III. UAB „Baldai23“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Baldai23“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Baldai23“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Tiesioginė rinkodara

Jūs turite teisę, bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukimui nėra reikalinga motyvacija.

Tiesioginės rinkodaros atšaukimo būdai:

 • galimybė bet kuriame iš Duomenų valdytojo siųstų elektroninių laiškų paspausti nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo“;
 • teisė kreiptis į Duomenų valdytojo administraciją telefonu +370 605 05015, el. paštu pagalba@baldai23.lt arba raštu Pulko g. 2, 08221 Vilnius ir atšaukti duotą sutikimą.

V. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Baldai23“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į UAB „Baldai23“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Baldai23“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Baldai23“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Baldai23“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.


Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Baldai23“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Telefonu: +370 605 05015

El. paštu: pagalba@baldai23.lt

Raštu: Pulko g. 2, 08221 Vilnius

Baldai23.lt © 2024
Pranešimas